Statistics

State Surgeries
Andhra Pradesh 6582
Assam 16596
Bihar 11061
Gujarat 31046
Haryana 200
Jammu and Kashmir 350
Jharkhand 200
Karnataka 8046
Kerala 400
Madya Pradesh 5236
Maharashtra 45545
Meghalaya 100
Orissa 9778
Pondicherry 50
Rajasthan 4658
Tamil Nadu 2796
Telangana 850
Uttar Pradesh 350
Uttaranchal 500
West Bengal 4967