Statistics

State Surgeries
Andhra Pradesh 9282
Assam 18746
Bihar 13461
Gujarat 45576
Haryana 200
Jammu and Kashmir 350
Jharkhand 200
Karnataka 11306
Kerala 400
Madya Pradesh 7386
Maharashtra 53676
Meghalaya 100
Orissa 16528
Pondicherry 50
Rajasthan 7508
Tamil Nadu 3596
Telangana 1450
Uttar Pradesh 11286
Uttaranchal 500
West Bengal 6367